Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα

Διαβατήρια & visa

Ταξιδιωτικά έγγραφα

Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ που έχει κυρώσει τη Συνθήκη Schengen. Η κίνηση πολιτών εντός της Ε.Ε. γίνεται και με την απλή επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας, χωρίς να είναι απαραίτητο το διαβατήριο. Ωστόσο, το διαβατήριο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο για έναν αριθμό άλλων συναλλαγών, όπως συνάλλαγμα, αγορές κ.ά. Επίσης, οι αερογραμμές ή άλλοι μεταφορείς, απαιτούν έγκυρο διαβατήριο και/ή αστυνομική ταυτότητα, ή κάποιου άλλου είδους επίσημη ταυτοπροσωπία. Επίσης δεν απαιτείται  Visa για σύντομη παραμονή διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών. 

Εάν είστε πολίτης χώρας εκτός της Συνθήκης του Schengen απαιτείται visa για να εισέλθετε στην Ελλάδα και την Ε.Ε. θα πρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες στις κατά τόπους ελληνικές πρεσβείες ή προξενεία ή ακόμη και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, για να σας κατευθείνει.
Μπορείτε ωστόσο να δείτε αν απαιτείται Visa ή όχι για να επισκεφθείτε την Ελλάδα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, οι επισκέπτες με βίζα, για να καλύψουν περιπτώσεις ιατρικών η άλλων εκτάκτων αναγκών, πρέπει να έχουν την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη.